هو الشافی

به دارالمجانین سید خوش گلدوز

او مو می بافد

Kheshtak

عکسی کمتر دیده شده از موجبافان وی عملیات بادریای خزر در حالی خود پای به پای دیگران، خشک بالا کشیده به بافه بود

وی در مصاحبه با واحد غیر مرکزی خبر گفت: آمده ام تا موج ها بمانند. موج ها خواهند بود تا من هستم.

وی در ادامه آب دهان خود را با فشار از میان دندان های جلویی عبور داد و افزود: باخ باخ باخ باخ

او خود از روان پریشان است

Parishan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

تاریخچه فعالیت های سینمایی

Cinemaii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...